O nás

O nás

Mateřská škola 5.května 1527 se nachází v klidné, okrajové části města Rožnova pod Radhoštěm. Je umístěna ve dvoupodlažní budově, sestavené ze dvou samostatných bloků spojených vstupní chodbou, její součástí je i školní jídelna. Rozsáhlá, členitá, dobře vybavená školní zahrada nabízí dětem celoročně dostatek přirozeného pohybu, v zimních měsících sáňkování a bobování, v letních otužování v dětském bazénku.

Mateřská škola je zařízená variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet pro děti v jednotlivých třídách hrací koutky i pracovní centra, ve třídách je dostatek prostoru pro pohybovou aktivitu. Děti mají snadný přístup k hračkám, výtvarným i pracovním pomůckám a materiálům.

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin.

Kapacita školy je 56 dětí, tyto děti jsou rozděleny do dvou tříd, které jsou označené dětskými obrázkovými symboly . V naší mateřské škole najdete třídu Berušek a třídu Žabiček. Do třídy Berušek se zařazují především děti 3 - 4 leté, které se s prostředím naší školky seznamují a přizpůsobují novému kolektivu. Do třídy Žabiček přecházejí děti starší 4 let, které si již vybírají zájmové kroužky jako je výtvarný, keramický, anglický, hudební, předplavecký a lyžařský výcvik. Výchovně vzdělávací práci s dětmi zabezpečují čtyři kvalifikované učitelky s dlouholetou praxi a k plynulému chodu mateřské školy přispívají provozní zaměstnanci a pracovnice školní jídelny. Také děti s vadou řeči mají zajištěnou logopedickou péči.

Provoz mateřské školy

Je od 6,30 do 16,00 hodin / včetně provozu o prázdninách/. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí,nedostatku pedagogického personálu, apod. Rozsah omezení nebo přerušení ředitelka mateřské školy oznámí zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. V době od 6,30 do 7,00 a od 15,00/15,30/ do 16,00 hodin je provoz zajišťován vždy jen v jedné třídě, jednou učitelkou / viz vývěska ve vestibulu mateřské školy/. Ráno mohou děti přicházet do školy zejména do 8,00 hodin, po té se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom mohou opustit mateřskou školu.

Vyzvedávání dětí

Po obědě do 12,00 hodin odpoledne od 14,00 do 16,00 hodin. Rodiče nebo zákonní zástupci osobně vyzvedávají dítě z mateřské školy. Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání, vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají ředitelce školy.

Organizace života a dne v mateřské škole

6,30-9,30 spontánní a řízené činnosti s výchovně vzdělávacím programem hygiena, ranní svačinka a příprava na pobyt venku

9,30-11,30 pobyt venku

11,30-12,15 hygiena, oběd

12,15-14,00 hygiena, včetně čištění chrupu, odpočinek dětí /délka odpočinku dle skutečné potřeby dětí, nejméně však 0,45 minut

14,00-16,00 hygiena, odpolední svačinka, hry a zájmové aktivity dětí

Uspořádání života a dne v mateřské škole vychází z respektování potřeb zdravé životosprávy dítěte.

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

úplata za vzdělávání

příspěvek na částečnou úhradu nákladu MŠ:

- 600,- Kč / 1 měsíc celodenní docházka


úplata za školní stravování

- 31,- Kč / 2 svačinky,oběd
- 33,- Kč / 2svačinky,oběd-2.věková skupina

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.

Zástupce dítěte je povinen oznámit v mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.Úplatu za stravné v době nepřítomnosti lze omluvit do 12, 00 hodin předcházejícího dne osobně i telefonicky.

Úplatu za vzdělávání jsou povinni zákonní zástupci hradit i v době nepřítomnosti dítěte.

Personální obsazení školy

O spokojený život dětí usilují:

ředitelka: Alena Maňáková
učitelky: Pavlína Babušíková, Bc.Lucie Zapletalová, Jana Mikulenková
logopedická asistentka: Bc. Lucie Zapletalová

školní asistent: Nikola Štůsková

o pěkné, čisté a bezpečné prostředí pečuje: uklízečka Karina Šuláková
dobré jídlo připravují: vedoucí školní jídelny
hlavní kuchařka Radka Lejbová
pomocná kuchařka + prádelna Jolana Kolmačková
naše účetní Věra Horutová

Vzdělávání v mateřské škole

Probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. Mateřská škola má 2 třídy s následujícím zaměřením :

1.třída " Berušky" - se všeobecným zaměřením, program je přizpůsoben mladším dětem.

2.třída "Žabičky" - program je přizpůsoben starším dětem - keramický a výtvarný kroužek, plavecký a lyžařský výcvik, seznamování s angličtinou, apod.

Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Vítáme všechny návrhy pro další akce - táboráky, dětské karnevaly, výlety, exkurze, ale především jsme rádi , pokud rodiče se těchto akcí s námi zúčastňují.

Filosofií naší mateřské školy je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k získávání jeho vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Chceme, aby naše mateřská škola, byla místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění, pozitivních mezilidských a partnerských vztahů, kde se každému dítěti dostane ocenění, podpory, péče a stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje a kvalitě, která mu vyhovuje, aby tak z mateřské školy odcházelo dítě, které si váží svého zdraví, ví, jak ho chránit, má zájem se učit, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

S dětmi pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu. Vzdělávací obsah je rozdělen do několika částí, které jsou mezi sebou propojeny, vzájemně se ovlivňují a fungují jako celek.

Jsou to tyto oblasti:

- Dítě a jeho tělo
- Dítě a jeho psychika
- Dítě a ten druhý
- Dítě a společnost
- Ditě a svět

K seznámení dětí s těmito oblastmi využíváme denní cvičení, zpěv, hudebně pohybové hry, kreslení, malování, modelování, další výtvarné techniky, poslech, dramatizaci, vyprávění, četbu, apod.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která prolíná činnostní během celého dne, je ji samozřejmě věnována velká pozornost. Odpovědně a pečlivě přistupují paní učitelky k dětem s odloženou školní docházkou.

Ústřední téma našeho programu je:

Hrajeme si každý den aneb ať je jaro nebo zima v naší školce je vždy prima.

- ústřední téma naplňujeme prostřednictvím 10 obecných témat . Jednotlivá témata obsahují podtémata, která jsou dále rozpracována pedagogem dle podmínek a věku dětí.

Naše mateřská škola je plně otevřena rodičům. Ve vlastním zájmu se snažíme zapojit rodiče do efektivně fungující spolupráce.

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech! Ta jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti, cesta přátelství.