Aktuality

-

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin


Mateřská škola bude o vánočních prázdninách uzavřená v době od 27.12. 2018 do 1.1.2019. Provoz bude zahájen 2.1.2019.


V Rožnově p.R. , 23.10.2018

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt MAP: www.maproznovsko.cz/film-pro-rodice-deti-materskych-skol

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 437 520,00 Kč.
Projekt má název Šablony II v MŠ 5. května 1527 a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009615.
Realizace začala 1. 9. 2018 a projekt potrvá do 31. 8. 2020.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Mateřská škola získala finanční podporu EU na dočasnou personální podporu - školního asistenta, což umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, dále bude z projektu podpořen jeden pedagog v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT.

img

____________________________________________________________________24.05.2018
Obecná informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola 5.května1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Mateřská škola 5.května 1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací města Rožnov pod Radhoštěm, který je jeho/jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.


Mateřská škola 5.května 1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).


Mateřská škola 5.května 1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:


1) zápis k předškolnímu vzdělávání,


2) zajištění předškolního vzdělávání,


Kontaktní adresa správce:


Mateřská škola 5.května 1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace, 5.května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694, telefon: +420 739 589 945, e-mail Alena.Manakova@seznam.cz, ID datové schránky: ufykynn


Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení.


Pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje smluvní partner - společnost I3 Consultants s.r.o. IČ: 279 21 344, zastoupená Mgr. Zdeňkem Novákem.


Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.


Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.


Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Svá práva a požadavky uplatňujte na kontaktní adrese správce.


Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Informace o pořizování fotografií


Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných příspěvkovou organizací (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).

V rámci akce (doplnit název akce) pořádané Mateřskou školou 5.května 1527, Rožnov p.R., příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být dále zveřejněny na webových stránkách organizátora akce. Mateřská škola 5.května 1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
V Rožnově p.R. 24.5.2018


Alena Maňáková
Ředitelka mateřské školy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme, že do MŠ je od 1. 1. 2018 zrušena pevná telefonní linka 571 65 31 65.

Volat můžete na tato telefonní čísla: +420 739 589 945 - ředitelka

+420 734 783 166 - 1. třída (Berušky)

+420 739 589 944 - 2. třída (Žabičky)

+420 730 598 427 - vedoucí stravování

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------