Aktuality

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2018

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

MŠ 5.května 1527 bude uzavřena v době letních prázdnin od 23.7.2018 do 31.8.2018.
Provoz v naší mateřské škole bude opět zahájen 3.9.2018.

___________________________________________________________________

Ředitelka Mateřské školy 5.května 1527, Rožnov p.R., příspěvkové organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, podle § 34 odst. 3 školského zákona v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 se zahájením vzdělávání dne 1. září 2018 na uvedené mateřské škole rozhodla takto:
Mateřská škola 5.května 1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace


Rozhodnutí:


Přidělené reg. čislo dítěte: Výsledek řízení - dítě přijato

 

1. MŠ/02-2018
2. MŠ/03-2018
3. MŠ/04-2018
4. MŠ/05-2018
5. MŠ/06-2018
6. MŠ/07-2018
7. MŠ/08-2018
8. MŠ/09-2018
9. MŠ/10-2018
10. MŠ/11-2018
11. MŠ/12-2018
12. MŠ/13-2018
13. MŠ/14-2018
14. MŠ/15-2018
15. MŠ/16-2018
16. MŠ/17-2018
17. MŠ/18-2018
18. MŠ/19-2018
19. MŠ/20-2018
20. MŠ/21-2018
21. MŠ/22-2018


V Rožnově pod Radhoštěm dne 21.5.2018

 

Alena Maňáková,
řed. MŠ 5.května 1527
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0znamuji, že dne 11.6. 2018 v 15.00 hodin se uskuteční schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2018 / 2019 do naší mateřské školy.

Také Vás žádám, aby jste se dostavili k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a Evidenčního listu dítěte.

 

-----------------------------------------------------------------------

_24.05.2018
Obecná informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola 5.května1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MŠ 5.května1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací města Rožnov pod Radhoštěm, který je jeho/jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.
MŠ 5.května1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
MŠ 5.května1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu vzdělávání,
2) zajištění předškolního vzdělávání.


Kontaktní adresa správce:
MŠ 5.května1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace, 5.května1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694, telefon: +420 739 589 945, e-mail: Alena.Manakova@seznam.cz, ID datové schránky: ufykynn
Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
I3Consultants s.r.o., Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno tel.: 543 214 714, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: mazc9cz
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.V Rožnově p.R. 24.5.2018


Alena Maňáková
Ředitelka mateřské školy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2018
Informace o pořizování fotografií

Mateřská škola 5.května1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace
Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci akce (výstava, koncerty, besídky, přednášky, schůzky, tvořivé dílničky, akce na zahradě, závody...) pořádané MŠ 5.května1527, Rožnov p.R., příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. MŠ 5.května1527, Rožnov p.R., příspěvkovou organizací nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V Rožnově p. R. 24.5.2018

Alena Maňáková
Ředitelka mateřské školy

 

_________________________________________________________________________________

Oznamujeme, že do MŠ je od 1. 1. 2018 zrušena pevná telefonní linka 571 65 31 65.

Volat můžete na tato telefonní čísla: +420 739 589 945 - ředitelka

+420 734 783 166 - 1. třída (Berušky)

+420 739 589 944 - 2. třída (Žabičky)

+420 730 598 427 - vedoucí stravování

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2016

Projekt EU

Logolink

Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 297.144,- Kč.
Projekt má název Zvýšení kvality předškolního vzdělávání v MŠ 5. května 1527 a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002797.
Realizace začala 1. 9. 2016 a projekt potrvá do 31. 8. 2018.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU na dočasnou personální podporu - školního asistenta, což umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, dále bude z projektu podpořen jeden pedagog ve zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------